O; tarih boyunca hakkında elli bine yakın kitap, yüz binlerce makale yazılmış tek Türk’tür!..

Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil  akla ve bilime dayandırılmasıdır. 
Laiklik, dinin doğru uygulanabilmesinin teminatıdır!..
Tarihe Dair Notlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret438619

Masonluk-Yahudilik-Kominizm

Yahudilerin ve Siyonizmin Bolşevik Rus ihtilali ile münasebetlerinde, Amerikan Harbiyei Umûmiye ikinci Bürosunun 1919 başlarında hazırladığı ve Amerika'daki Fransız yüksek komiserliğine verdiği muhtıra dikkate değer gerçekleri ortaya koymaktadır. Muhtıranın ilk kısmında, ''Yahudi Siyonist Teşkilatı''nın maruf gizli protokolünün onuncu, maddesinin aynen iktibas edilmiş olduğu görülmektedir. Bu gizli protokol maddesi aynen şöyledir:

''Tanrı size, siz seçkin kullarına Dünyaya yayılma kudreti bahşetti. Bu kudret başkalarına zaaf gibi göründüğü halde, aslında bizim kuvvetimiz olmuştur. Ve bizi, şimdi dünya hakimiyetinin eşiğine getirmiştir. Bu esaslar üzerine dünya hakimiyetinin kurulmasına az kalmıştır.''

Muhtıra 1897 tarihli gizli Yahudi protokolünün onuncu maddesinden sonra şöyle devam etmektedir:

''1916 Şubatı'nda, Rusya'da bir ihtilalin hazırlanmakta olduğu ilk defa öğrenildi. Aşağıda isimleri yazılı şahıs ve müesseselerin bu ihtilal hareketinin içinde oldukları anlaşıldı:

1. Jacob Schiff .................. Yahudi
2. Kuhn, Loeb ve Şirketi ...... Yahudi Şirketi
Müdüriyet: Jacob Schiff ...... Yahudi
Felix Warburg ..................... Yahudi
Otto Kahn ......................... Yahudi
Mortimer Schiff ..................... Yahudi
Serome H. Hanauer ............... Yahudi
3. Guggenheim ................... Yahudi
4. Max Breitung .................. Yahudi

''Böylece, yukarıdaki malûmattan bir yıl sonra patlak veren Rus İhtilali'nin Yahudiler tarafından hazırlanıp tatbike konulduğundan şüphe edilmemek gerekir. Bu ihtilal tamamiyle onların eseri ve onların işidir.''

''Gerçekten de, 1917 nisan'ında alenî bir açıklama yapan Jacob Schiff, Rus İhtilali'nin ancak kendi malî desteği sayesinde başarıya ulaştığını söylemiştir.''

''1917 ilkbaharında, Jacob Schiff, Troçki (Yahudidir) 'ye Rusya'da bir ihtilal yapması için para vermeye başladı. New York'da yayınlanan «Forward» adlı Yahudi Bolşevik gazetesi de ayni gaye ile yardım paraları verdi.''

''Stokholm'den Yahudi bankacı Max Warburg ve Kumpanyası da para yardımı hususunda Troçki ile temasa geçti. Warburg ve başında bulunduğu ticarî müessese Almanya'daki Vestfalya ve Rönan sendikasından para yardımı alıyorlardı. Zaten bu sendika teşebbüsü de Yahudilerin elinde bulunuyordu. Troçki'nin bunlarla yakın münasebeti vardı. Stokholm'de bankanın sahiplerinden olan, Yahudi Olef Aschberg'in kızı ile evlenmişti. Multi milyoner Yahudilerle proleter Yahudiler arasındaki münasebetler böylece kuruldu.

-1917 Yılı Ekimi'nde Rusya'da ihtilal patlak verdi. Bu sayede, bazı Sovyet teşekkülleri Rus halkının idaresine el koydular. Bu Sovyet teşekküllerinde aşağıda adlan görülen şahıslar dikkati çekiyorlardı:

Mücadele Adları - Gerçek adları - Milliyeti

Lenine - Quliaiıow - YAHUDİ
Trotzky - Bronstein YAHUDİ
Steckloff- Nachamkes YAHUDİ
Martoff - Zederbaum YAHUDİ
Zinovieff - Apfelbaum YAHUDİ
Kameneff - Rosenfeld YAHUDİ
Souchanoff- Gimel YAHUDİ
Sagerski - Krochmal YAHUDİ
Bogdanoff- Silbersteîn YAHUDİ
Uritzky- Radomislsky YAHUDİ
Jlarin - Lurie YAHUDİ
Kamkovv- Katz YAHUDİ
Ganetzky - Furstenberg YAHUDİ
Dan - Gourevitch YAHUDİ
Meschkovvsky- Goldberg YAHUDİ
Parvus- Helpfand YAHUDİ
Riasanovv- Goldenbach YAHUDİ
Martinovv A.- Zibar YAHUDİ
Chernomorsky- Chernomordik YAHUDİ
Solnzevv - Bleichlann YAHUDİ
Piatnisky - Zivin YAHUDİ
Abramovich- Rein YAHUDİ
Zvesdin- Voinstein YAHUDİ
Maklakovvsky- Resenblum YAHUDİ
Lapinsky- Lovenschein YAHUDİ
Babrow - Natansohn YAHUDİ
Axelord - Orthodox YAHUDİ
Garin- Garfeld YAHUDİ
Glasounow - Schultze YAHUDİ
İoffe - İoffe YAHUDİ

- « Ayni zamanda Bolşevik şahsiyetlerle yakından münasebetleri görülen Paul Warburg adlı yahudi, Birleşik Amerika'da bir nevi yüksek maliye konseyi olan «Federal Reserve Board» da tekrar seçilmedi.»

Haham Magnes, beynelmilel Yahudilik teşkilatının en mühim simalarından biridir. Jacob Millikow adında bir Yahudi, günün birinde bu Magnes'in bir «Peygamber» olduğunu ileri sürmüştür. Kendisine peygamber denen bu adam, 1917 yılı başında Amerika'da ilk Bolşevik teşekkülünü kurdu. Bu teşekkülün adı «Halk Konseyi» idi. Bu teşekkülün tehlikesi bir hayli geç farkına varıldı. 24 Ekim 1918'de Jud Magnes kendisinin «Bolşevik» olduğunu onların doktrin ve ideallerine inandığını açıkça söylemekten geri kalmadı.

Judas Magnes bu sözleri, NewYork'da, «Amerika Yahudi Komitesi» nin bir toplantısında söylemişti. Bunun üzerine Jacob Schiff, Magnes'in bu sözlerini ele alarak O'nu sureta itham etti aldatmak için «Amerika Yahudi Komitesi» nden ayrıldı. Bununla beraber, Schiff ve Magnes, Yahudi (Kahal) Kehillah teşkilatının İdare Meclisinde birbiri ile çok iyi anlaşan iki ideal arkadaşı olmakta devam ettiler.

-« Jacob Schiff tarafından para yardımı gören Judas Magnes'in, ayrıca dünya Sionist Teşkilatı «Paole» ile de yakın münasebetleri vardı: Gerçekten bu teşkilatın başkanlığına getirilmişti. Bunun gayesi, Yahudi îşçi Partisinin milletlerarası hakimiyetini kurmaktır. Bu teşkilatta da, Yahudi milyonerleri ile proleterler arasındaki yakın münasebet göze çarpmaktadır.

-« Bir kaç hafta önce, Almanya'da sosyal ihtilal patlak verdi ve Rosajjuxembourg adında bir Yahudi kadın, siyasî idareyi kendiliğinden ele aldı. Beynelmilel bolşevik hareketinin belli başlı şeflerinden biri de Yahudidir ve adı Hasse'dir. Şu anda, Almanya'daki sosyal ihtilal, tıpkı Rusya'daki gibi, Yahudi emirlerine uygun bir gelişme kaydetmektedir.

-« Bu münasebetle, şu noktayı da belirtelim ki; Amerika'daki büyük Yahudi Bankası ve ticaret firmalarının Almanya'daki firmalar ve Bankalarla yakın münasebetleri vardır. Bu münasebetler İskandinavya'ya kadar da uzanmakta"ve yayılmaktadır. Böylece, bolşevik hareketi, bir bakıma tam bir Yahudi hareketidir. Bu bakımdan bir çok ticarethane ve Bankalar da bu hareketin içindedirler.»

«Müttefikler, militarist Almanya üzerinde büyük bir zafer kazanmışlardır. Alman hakimiyetinin külleri içinden yeni bir hakimiyet fışkırmaktadır... Bu yeni bir Dünya hakimiyetidir: 

Bu, gayesi Dünya üzerinde Yahudi hakimiyetini kurmak olan Yahudi emperyalizmidir.»

«Harp boyunca Yahudiler bir çok memleketlerde sadece isyanlar, ayaklanmalar körüklemiş oldukları halde, şimdiden Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak minnettarlığını ele geçirmiş görülüyorlar. Yahudiler bu kadarla da kalmamışlar, Almanya ve Macaristan'da da adeta birer Yahudi Cumhuriyeti kurmak işini başarmışlardır. Bunlar, Dünya hakimiyetine doğru atılmış ilk adımlardır. Fakat, sonuncu adım olmayacakları da muhakkaktır. Onlar, bu gayeye doğru durmadan gayret sarf etmekten geri kalmayacaklardır.»

«Beynelmilel Yahudi, zehirli nazariye ve doktrinlerini dünyanın dört tarafına yayarak hararetle teşkilatlanmaktadır. Daha son haftalar içinde, Filistin'de okullar açmak ve korolar kurmak için, göz açap kapayıncaya kadar kısa bir zamanda milyonlar toplamaya muvaffak oldular. Ayrıca, propagandalarını yapmak için, aklın alamayacağı kadar büyük meblağlar harcıyorlar.»

«Bu hareketler karşısında Hıristiyan ve İslam Alemleri hiçbir harekete geçmeden, tamamiyle pasif kalıyorlar. Hıristiyan devlet adamları beynelmilel Yahudiliğin telkinlerine açıkça karşı koymalı ve onlara karşı tedbir almalıdırlar.

Devlet adamları, acaba Yahudilerin şu sözleri üzerinde tam manalarını kavrayarak durmuşlar mıdır :

«Kabul etmiş ve tatbikata koymuş olduğumuz plandan yana olması için Goy'un başında bulunduğu hükümet üzerinde baskı yapmak zorundayız. Şimdi biliyoruz ki, bu plan zaferle bitecek olan sona doğru yaklaşmaktadır. Biz bunu, «gizli hükümdarlık» denilen ba-sının yardımı ile, evvela onu elde etmek suretiyle hazırladığımız efkarı umûmiyeye de kabul ettirmiştik.

«Kısacası, Avrupa'da Goy hükümetini sarsmakdaki gücümüzü ortaya koymak için bazı hükümetlere tedhiş hareketleri ve siyasî cinayetlerle kudretimizi anlatacağız. Eğer bize karşı koymanın mümkün olduğuna inanıyorlarsa, onlara cevabı Amerika, Çin ve Japonya toptan verecektir.»

''GİZLİ YAHUDİ PROTOKOLÜ NÜ: FIIJ''

İşte Fransızca resmî vesikanın «Moskova'da» adlı gazetenin 23 Eylül 1919 tarihli ilk nüshasında yayınlanan kelimesi kelimesine tercümesi budur. Bu vesika, Paris'de Saint Augustin rahibinin yayınladığı «Yahudi Mason Tehlikesi» adlı eserin üçüncü bölümünde de yer almıştır.

Böylece FIIJ'da, yayınlanan vesikalardan ve diğer bilgilerden de öğreniyoruz M. Jacob Schiff'in şahsiyeti, belli başlı Ruslar tarafından iyice bilinmektedir. Bununla beraber, Rus halkı çoğunluğunun onun hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediği de muhakkaktır. Buna karşılık, Jacob Schiff in faaliyetinin manası, Rus Yahudileri ve kendilerini Yahudilik hizmetine vermiş münevver sınıfın hıristiyan Ruslar tarafından da fazlasiyle değerlendirilmiştir. Bunların Troçki ve Lenin'e gibi bolşevik, Krensky ve Sakinkov gibi ihtilalci sosyalist, Sliosberg ve Miliokuv gibi Halk Hürriyeti Partisi'nden olmalarının ehemmiyeti yoktur. Jacob Schiff, Rus İhtilaline bu adamların kendisine karşı minnettarlık duymalarını gerektirecek kadar çok para harcamıştır.

Aynca aldıkları paralar da, Rusya'da iktidarı ele geçirmek hususunda birbirlerine karşı düşmanca hareket eden bu partileri, Jacob Schiff in oynadığı meş'um rol hakkında derin bir sükûta zorladığı gibi, onun idare ettiği Yahudiliğin Rus halkına karşı giriştiği hare-ketler üzerinde sessiz kalmalarını sağlamıştır.
Jacob Schiff in verdiği mühim meblağlar, bu liderlere birbirlerine karşı duydukları düşmanca hisleri bile unutturmuş, onlarda birleşebilecekleri ümidini uyandırmıştır. Ayrıca, para sayesinde, hepsi de kendilerini is-tedikleri şeyi yapabilecek kudrette farzetmişlerdir. Bu ayrı ayrı bir şeyler yapmak kudretinin farz edilmesi, onlarda birleşmek zarureti de doğurmuştur.
Görülüyor ki halk için yapıldığı ileri sürülen Rus İhtilali, halk menfaatleri bakımından tamamiyle zıd bir mahiyet taşımaktadır. Onun başında bulundurulanlar, samimiyetsizlikte misli görülmemiş derecede ileri gitmişlerdi.

KAYNAK: Rus İhtilali ve Yahudiler 
Yazan:General NETCHEOLODON, Çev. Vecdi Bürün, Sebil Yayınevi, İkinci Basım, İstanbul 1978, s. 9-16

WebmasterSitesi-Aklın ve Bilimin Işığında

Yorumlar - Yorum Yaz